MIDEA BREEZELESS

  • jEDINEčNá TECHNOLÓGIA 7928 mikrootvorov na dvoch deflektoroch je navrhnutých tak, aby zmäkčovali chladný vzduch. prúd chladného vzduchu prechádza CEZ MINIOTVORY a premieňa sa na tisícky nenápadných drobných vzduchových pásov, ktoré bez POCITU PRIEVANU znižujú teplotu v miestnosti. SO 70MM šIROKýM PREDNýM VýSTUPNýM OTVOROM A VYSOKORýCHLOSTNýM KRížOVýM VENTILáTOROVNýM KOLESOM OCHLADí VAšU MIESTNOSť NEUVERITEľNOU RýCHLOSťOU.